Sunday, 24 October 2010

Skull Base Anatomical LandmarksSkull Base Anatomical Landmarks:
 • 1] Incissive fossa
 • 2] Hard Palate : Maxilla & Palatine bone
 • 3] Temporal bone
 • 4] Mandibular fossa
 • 5] Medial palatine suture
 • 6] Foramen magnum
 • 7] Occipital condyle
 • 8] External occipital protuberance
 • 9] Jugular foramen
 • 10] Carotid canal
 • 11] Foramen lacerum
 • 12] Foramen ovale

Image: from April J. Gazmen (cc)
Tags: Carotid Canal - Foramen Lacerum - Foramen Ovale - Hard Palate - Incisive Fossa - Jugular Foramen - Occipital Condyle - Skull - Skull Base - Temporal Bone
Posted by Medicalchemy
Medicalchemy Group: Images - Mnemonics - Anatomy - Cardiology - Dermatology - Drugs - Endocrinology - Gastroenterology - Genetics - Geriatrics - Gynecology - Haematology-Immunology - Infection - Metabolic Medicine - Nephrology - Neuroscience - Nutrition - Obstetrics - Oncology - Ophthalmology - Orthopaedics - Otolaryngology - Pathology-Pharmacology - Physiology - Psychiatry -Public Health -Respiratory - Surgery- Toxicology - Vascular.